pośrednictwo pracy Szczecin

Nowe zapisy dotyczące umowy o pracę na czas określony oraz umów cywilnoprawnych: gotowy wzór umowy o dzieło, najnowszy wzór umowy zlecenie. Umowa o pracę na czas określony

Nowe zapisy dotyczące umowy o pracę na czas określony oraz umów cywilnoprawnych: gotowy wzór umowy o dzieło, najnowszy wzór umowy zlecenie. Umowa o pracę na czas określony

sie 3, 2017

Umowa o pracę na czas określony zakłada że pracodawca i pracownik będą pozostawać w stosunku pracy przez określony, w umowie o pracę, czas. Nowelizacja kodeksu pracy z 2016 r. zakłada, że strony umowy mogą zawrzeć ze sobą 3 umowy na czas określony, przed wprowadzeniem zmian były to dwie umowy. Kolejna umowa przekształca stosunek pracy na czas nieokreślony. Gotowy wzór umowy o dzieło można znaleźć w internecie.

 

Zawiera punkty stałe tj. : oznaczenie stron umowy, jeśli są osobami fizycznymi i prowadzą działalność obok nazwiska muszą podać nazwę działalności oraz NIP, z kolei spółki muszą podać nazwę spółki, jej siedzibę i numer wpisu do KRS, a także imię i nazwisko osoby uprawnionej do jej reprezentacji; określenie przedmiotu umowy; wynagrodzenie w formie ryczałtowej lub kosztorysowej; określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia dzieła; inne ustalenia, tj. kary umowne czy odszkodowania; podpisy obu stron.
Najnowszy wzór umowy zlecenie, który obowiązuje od 1 stycznia 2017 nakłada obowiązek uwzględnienia w umowie zlecenie minimalnej stawki godzinowej, która wynosi 13 zł brutto. W umowie musi pojawić się także zapis o liczbie godzin wykonania zlecenia i sposobie potwierdzania tej liczby. Takie zapisy mają spowodować, że umowy, które nazywane są śmieciowymi, respektowały prawa wykonawcy usług.